Pagina wordt ingeladen, even geduld

1

Verkoopsvoorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onderhevige algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna ‘de klant’) worden geplaatst via www.deproost.be.

Door www.deproost.be te gebruiken en/of  bestellingen te plaatsen aanvaardt de klant dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op iedere bestelling die wordt geplaatst door een bezoeker van de website www.deproost.be. Bij het bezoeken van de website dient de klant uitdrukkelijk te aanvaarden dat hij de onderhavige voorwaarden aanvaardt en instemt met de toepasselijkheid ervan.

Alleen natuurlijke personen van 18 jaar of ouder, niet onder voogdij staand en niet namens een bedrijf handelend, met een woonadres in België en Nederland kunnen een bestelling plaatsen.

Het feit dat goederen op een bepaald tijdstip de website www.deproost.be worden aangeboden, biedt geen garantie aan de klant dat deze goederen ten allen tijde verkrijgbaar zijn. De verkoper houdt zich het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

De verkoper houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant.

1. Identiteit van de verkoper

Naam onderneming: De Proost NV

Rechtsvorm: NV

handelend onder de naam: De Proost shoes & fashion

Adres maatschappelijke zetel: Halsesteenweg 350, 9403 Neigem (Ninove)

Vestigings- en bezoekadres: Halsesteenweg 350, 9403 Neigem (Ninove)

Telefoonnummer: 054/33 16 82

E-mailadres:  webshop@deproost.be

Btw-identificatienummer: BE 0445.422.614

 2. Aanbod en assortiment

Het aanbod van de verkoper is uitsluitend bestemd voor verkoop op het Belgische en Nederlandse, grondgebied.

Het assortiment is bestemd voor een normaal, niet-commercieel gebruik door een consument.

Als consument wordt beschouwd iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.

Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het goed.

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door de verkoper, het wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-beschikbaar zijn van een product.

Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, of verdere details te vragen met betrekking tot de producten of het aanbod, wordt de klant verzocht om steeds vooraf contact op te nemen met de klantendienst van de verkoper via webshop@deproost.be. 

De verkoper is niet aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Kennelijke vergissingen binden de verkoper niet.

3. Het herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

In volgende situaties kan u het herroepingsrecht niet uitoefenen:

De geleverde goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;

De verzegelde goederen zijn na de levering geopend en kunnen niet teruggezonden worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;

Indien u zich niet kan beroepen op het herroepingsrecht omwille van één van bovenstaande redenen, dan zal dit duidelijk aangegeven zijn bij het artikel.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons De Proost, Halsesteenweg 350, 9403 Neigem, Belgie, (T. +32 (0)54 33 16 82, E. webshop@deproost.be) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring elektronisch invullen en opsturen via mail. Wij zullen u onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Dit formulier dient u af te drukken en bij te voegen bij uw retour.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

3.a.      Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U kan het etiket van Bpost op onze website terug vinden tegen betaling voor uw verzendingskosten. Dit kan u afgeven in een Bpost kantoor, een Bpost punt of in een Bpost automaat.  

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

4. Weigeren van bestellingen

De verkoper houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

§  Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;

§  Bij vaststelling van een abnormale hoeveelheid van bestelde goederen;

§  Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een goed*

§  Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;

§  Bij overmacht.

5. Producten, inhoud en specificaties

Alle functionaliteiten, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten beschreven of afgebeeld op deze website kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bepaalde gewichten, maten en vergelijkbare beschrijvingen zijn benaderingen en dienen alleen ter informatie. We doen al het redelijk mogelijke om de kenmerken van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, zo ook de kleuren; de kleur die u ziet is echter afhankelijk van uw computer en we kunnen niet garanderen dat uw computer de kleuren juist weergeeft.

Indien op een bepaald moment producten of diensten op deze website staan, biedt dit geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de koper te voldoen aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetgeving (waaronder begrepen wetten met betrekking tot minimumleeftijdeisen) met betrekking tot bezit, gebruik en verkoop van enig item aangeschaft via deze website. Door een bestelling te plaatsen gaat u ermee akkoord de bestelde producten uitsluitend op een wettelijke manier te gebruiken.

6. Prijs van het goed

De prijzen slaan uitsluitend op het goed zoals het wordt woordelijk omschreven.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen belastingen of taksen.

Bijkomende verplichte leverings-, reservatie-,  service-, of andere administratieve kosten worden apart vermeld. Bepaalde goederen kunnen we door hun aard of grootte niet verzenden, prijzen voor levering kunnen opgevraagd worden via mail op het adres: webshop@deproost.be.

Kosten voor gebruik van technieken voor communicatie: Leveringskosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld. In België zijn de verzendingskosten gratis vanaf €50,00. Onder de €50,00 betaalt u €6,50. In Nederland en Luxemburg betaalt u €10,00 per bestelling.

7. Aankoop van goederen

De producten uit de catalogus kunnen worden gekocht door het gewenste product te selecteren en dit vervolgens in de winkelwagen te plaatsen. Als de klant na het selecteren van de producten verder wil gaan met het bestellen van de producten die in de winkelwagen zijn geplaatst, dient de klant in het volgende scherm de benodigde gegevens in te vullen zodat de overeenkomst tot stand kan komen. De Koper dient zijn persoonlijke gegevens, een e-mailadres en zo nodig een tweede adres voor de aflevering van de goederen in te vullen en ook een telefoonnummer waarop hij eventueel kan worden bereikt wanneer er zich vragen of problemen mochten voordoen.

De Proost NV aanvaardt betalingen met BANCONTACT, VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

8. Betaling

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de eerste ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag.

Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.

Bij niet‑betaling houdt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten te schorsen zolang de nog openstaande facturen niet werden voldaan door de klant.

9. De wijze van betaling – aanvaarde betaalmiddelen

Wij aanvaarden betalingen door middel van: Bancontact, Mastercard, Visa. Deze informatie kan ook teruggevonden worden onderaan op onze website.

10. De wijze en termijn van levering

De wijze van levering wordt in de productinformatie bij het goed vermeld.

Andere bepalingen met betrekking tot levering en termijn van levering:

De goederen zullen onverwijld aan de consument geleverd worden. De levering mag in elk geval niet later gebeuren dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

De verkoper doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de levering geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Indien de verkoper een vertraging in de levering van de goederen verwacht wordt de klant hier onverwijld van in kennis gesteld. De verkoper zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen.

De door de verkoper opgegeven leveringsdata zijn niet bindend en louter indicatief. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden dus enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige levering van één van zijn leveranciers.

Bestellingen worden op de voorziene datum geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur – gelijkvloers.

Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan de klant.      

Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.

Eventuele bepalingen met betrekking tot verzekering: Wij verzekeren al onze verzendingen

Eventuele bepalingen voor het geval de klant de levering niet in ontvangst neemt:

Onze verzendpartner BPost biedt de bestelling aan op het gekozen afleveradres. Bent u niet thuis op het moment van levering dan ontvangt u hiervan een afwezigheidsbericht door BPost. U zal de bestelling in het vermelde BPost postpunt of postkantoor kunnen ophalen.

 11. Annulering

Zodra de betaling voldaan is en u een orderbevestiging ontvangen heeft, is uw bestelling definitief. Wenst u nadien toch nog te annuleren? Neem dan contact op via e-mail (webshop@deproost.be) of telefonisch: +32 (0)54 33 16 82, zodat wij uw bestelling kunnen annuleren en een terugbetaling of omruiling kunnen voorzien. 

12. Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen telefonisch via het nummer +32 (0)54 33 16 82 of schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres De Proost NV, Halsesteenweg 350, 9403 Neigem, België, via een bericht op de contactpagina van de webshop, een mail naar webshop@deproost.be.

Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, dient dit teruggezonden te worden naar bovenvermeld adres. De kosten van verzending vallen ten laste van de verkoper.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding bij onderhoud, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.
De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

13. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. De overdracht van eigendom van de goederen die de verkoper levert, geschiedt dus slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen.

De klant zal er zich van onthouden onbetaalde goederen weg te schenken, door te verkopen of zich hiervan op eender welke wijze te ontdoen.

De klant zal het nodige doen om derden van het eigendomsvoorbehoud van de verkoper op de hoogte te brengen. 

Het is de klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden.

De verkoper behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten.

De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de goederen.

14. Overmacht

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, lockdown, e.d.

15. Klachten

Bij vragen of klachten kan de klant contact opnemen met de klantendienst van de verkoper als volgt:

-          Per e-mail via: webshop@deproost.be, wij zullen u dan per kerende contacteren.

De Europese Commissie voorziet een interactieve website voor online geschillenbeslechting (ODR-platform). Het ODR-platform is een centraal aanspreekpunt voor consumenten en ondernemers die geschillen die voortvloeien uit online transacties willen oplossen buiten de rechtbank. De klant vindt het ODR-platform via volgende weblink: onder deze link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Voor wij een bestelling verzenden doen wij steeds een KWALITEITSCONTROLE. Indien een artikel beschadigd is toegekomen dient u ons een klachtenaangifte te bezorgen via mail webshop@deproost.be. Het artikel met uw klachtenaangifte kunt u terugsturen naar De Proost NV, Halsesteenweg 350, 9403 Neigem ter attentie van de klachtendienst. Onze KLACHTENDIENST zal uw klacht met de nodige zorg en spoed behandelen en u op de hoogte houden.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Facturen dewelke niet binnen de 30 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde goederen.

16. Aansprakelijkheid van de verkoper

De verkoper kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De verkoper kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de verkoper zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Belgisch recht is van toepassing op de contracten die tot stand komen tussen de klant en de verkoper.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de klant of de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.

18. Deelbaarheidsclausule

Indien één van de clausules in onderhavige voorwaarden nietig wordt verklaard in toepassing van een wet, reglementering of bindende in kracht van gewijsde getreden beslissing van een bevoegde rechtbank, zal ze voor niet geschreven worden gehouden; de overige clausules blijven echter verbindend en geldig. In geval een clausule of deel ervan nietig blijkt, zal in overleg met de klant de clausule(s) te vervangen door bekrachtiging met een bijlage.

19. Privacy

De verkoper verbindt zich ertoe klantgegevens uitsluitend te gebruiken om communicaties toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van het contract mogelijk te maken.

De klantengegevens worden bewaard in de klantenlijst van de verkoper en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie.

De klant heeft het recht deze gegevens op elk moment op te vragen, te verbeteren, te wijzigen of de verkoper te verzoeken deze niet meer te gebruiken.

De klant kan weigeren dat de verkoper zijn gegevens gebruikt om hem informatie te sturen. Het volstaat dat de klant dit schriftelijk aanvraagt bij de verkoper.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief & stay up-to-date!